Serwis wysyłkowy

Regulamin serwisu wysyłkowego

 1. Definicje

  1.1. Właściciel – osoba fizyczna lub prawna, której laptop ma zostać naprawiony i która korzysta z usług wysyłkowej naprawy laptopów.

  1.2. Serwis – firma świadcząca usługi naprawy laptopów za pośrednictwem wysyłki.

  1.3. Laptop – urządzenie przenośne będące przedmiotem naprawy.

 2. Procedura naprawy

  2.1. Właściciel zobowiązuje się do przestrzegania procedury naprawy ustalonej przez Serwis.

  2.2 Właściciel oświadcza że pozostawiony sprzęt jest wolny od wad prawnych.

  2.3. Właściciel jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie i zapakowanie laptopa przed wysyłką do Serwisu.

  2.4. W przypadku naprawy gwarancyjnej, Właściciel powinien dostarczyć dowód zakupu oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez Serwis w celu potwierdzenia ważności gwarancji.

  2.5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy laptopa, jeśli w trakcie diagnozy okaże się, że problem wynika z niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia mechanicznego lub ingerencji osób trzecich.

  2.6 Serwis zastrzega sobie że jeśli dostarczony sprzęt posiada hasła, które są niezbędne do prawidłowej diagnostyki lub naprawy, a Właściciel nie poinformuje o tym fakcie, to za dzień rozpoczęcia naprawy uważa się dzień dostarczenia prawidłowych haseł.

  2.7 Serwis nie odpowiada za nośniki pozostawione w laptopie tj. płyty CD, DVD, Blu Ray, pendrive itp.

 3. Koszty

  3.1. Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z wysyłką laptopa do Serwisu.

  3.2. Koszt naprawy laptopa jest ustalany na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez Serwis i może być zmieniony w przypadku wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

  3.3. W przypadku naprawy gwarancyjnej, jeżeli ustalona wycena naprawy przekracza koszty naprawy objętej gwarancją, Właściciel zostanie poinformowany o kosztach i wymaga się jego zgody na naprawę.

 4. Odpowiedzialność

  4.1. Serwis zobowiązuje się do wykonania naprawy laptopa zgodnie z przyjętymi standardami oraz w miarę możliwości w określonym terminie.

  4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub innych informacji przechowywanych na laptopie. Właściciel jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej przed wysłaniem laptopa do Serwisu.

  4.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie laptopa w trakcie transportu, za które odpowiada firma kurierska.

  4.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z niemożności korzystania z laptopa podczas procesu naprawy.

 5. Warunki gwarancji

  5.1. Serwis udziela gwarancji na wykonane naprawy przez określony czas, który zostanie ustalony indywidualnie w zależności od rodzaju naprawy.

  5.2. Gwarancja nie obejmuje nowych uszkodzeń, które mogą wystąpić po naprawie i niezwiązanych z wykonanymi poprawkami.

  5.3. W przypadku problemów po naprawie, Właściciel zobowiązany jest skontaktować się z Serwisem w celu zgłoszenia reklamacji.

 6. Postanowienia końcowe

  6.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu akceptacji przez Właściciela i ma zastosowanie do wszystkich napraw laptopów realizowanych przez Serwis.

  6.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu Właściciela.

  6.3. W przypadku sporów wynikłych z realizacji naprawy, strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania ich drogą negocjacji.

  6.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed skorzystaniem z usług wysyłkowej naprawy laptopów.

Masz jakieś pytania?

Kontakt